Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności ustanawia zasady ochrony użytkowników strony internetowej https://aparthotelzyrardow.pl - Aparthotel (Strona) w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych.

Cenimy Twoje zaufanie i dokładamy wszelkich starań, aby dać Ci pełną kontrolę nad Twoimi Danymi Osobowymi. Poniżej, w możliwie przejrzysty sposób, opisujemy zakres Danych, które przetwarzamy w związku z korzystaniem z naszej Strony, cele i sposoby przetwarzania, zasady bezpieczeństwa Danych oraz Twoje prawa związane z ich przetwarzaniem.

Korzystanie z Strony oznacza akceptację wszystkich zasad stosowanych przez Administratora.Zapoznaj się z ich treścią zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych usług. Jeżeli nie zgadzasz się na zasady ustanowione w niniejszej Polityce, nie powinieneś rozpoczynać korzystania z naszej Usługi i Strony, a jeżeli już korzystasz powinieneś zgłosić do nas chęć zaprzestania korzystania ze Strony.PODSTAWOWE POJĘCIA

Dane Osobowe - Dane naszych Klientów, dane powierzone nam do przetwarzania przez naszych Klientów oraz dane Użytkowników, przetwarzane w związku z korzystaniem ze Strony.

Dane dotyczące aktywności w Stronie - Dane dotyczące Twojej aktywności W Stronie, dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookie. Obejmują one w szczególności następujące dane: historia wyszukiwania, kliknięcia na Stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach Strony, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

Dane rejestracyjne - Dane podane w formularzach rejestracyjnych dostępnych w Stronie: adres email, imię.

Administrator - Stara Przędzalnia Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Średniej 176.

Klient - Osoba korzystająca z Usługi.

Polityka - niniejsza Polityka Prywatności.

Przetwarzanie - operacje wykonywane na Danych Osobowych takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, wykonywanie kopii zapasowych i inne niezbędne do realizacji korzystania z Strony.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Strona – strona internetowa należąca do Administratora umieszczona pod adresem: https://aparthotelzyrardow.pl

Usługa – usługa świadczona za pośrednictwem Strony przez Administratora, tj. w szczególności rezerwacja miejsca w Aparthotel.

Użytkownik - Osoba korzystająca ze Strony.

Kim jesteśmy?

Przetwarzamy Dane Osobowe jako administrator w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi i Strony. W tej roli to my jesteśmy odpowiedzialni za ustalenie celu i zasad przetwarzania Danych.

Dane Osobowe przetwarzamy w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Upewniamy się też, że dla osób fizycznych jest przejrzyste, że dotyczące ich dane osobowe są zbierane, wykorzystywane, przeglądane lub w inny sposób przetwarzane oraz w jakim stopniu te dane osobowe są lub będą przetwarzane. Wszelkie komunikaty i informacje związane z przetwarzaniem danych sformułowane są przez nas zrozumiałym językiem i bez stosowania prawniczego żargonu. Przetwarzamy jedynie dane adekwatne, stosowne i ograniczone do zakresu niezbędnego do realizacji jasno zdefiniowanych celów.

Upewniamy się też, że osoby, których dane przetwarzamy, zawsze mają prawo do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych danych osobowych ich dotyczących oraz inne prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych – informujemy również o sposobach wykonywania tych praw. Cały czas zapewniamy Ci transparentność w dostępie do danych oraz pełną kontrolę nad nimi, w tym możliwość sprostowania i usunięcia danych osobowych (w tym danych, które są nieprawidłowe).

Opisujemy również zasady i ryzyka związane z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych. Dane przetwarzamy w sposób zapewniający im bezpieczeństwo i poufność stosując się do wewnętrznej polityki bezpieczeństwa i dbając o zabezpieczenie dostępu do danych przed nieuprawnionym dostępem.

Nasze dane kontaktowe: Stara Przędzalnia Sp. z o.o. z siedzibą w Milanówku (05-822) przy ul. Średniej 176, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000276940.

Jakie dane przetwarzamy i dla jakich celów?

Przetwarzamy Twoje dane a) ponieważ jest to konieczne, abyś mógł korzystać ze Strony, b) dla celów analitycznych, c) w celu odpowiedzi na zapytania.

Komu udostępniamy Twoje dane.

Twoje dane osobowe przekazujemy wyłącznie na podstawie umów powierzenia partnerom oraz naszym dostawcom, z którymi ściśle współpracujemy, aby zapewnić jak najwyższa jakość świadczonych przez nas usług: Totu sp. z o.o., 7 Street Łukasz Błażejewski, Hosting Kompan.pl 


Nie przekazujemy danych poza obszar EOG.

Twoje prawa. Masz kontrolę nad swoimi danymi.

Swoje prawa możesz realizować poprzez przesłanie nam wiadomości e-mail na adres: rodo@staraprzedzalnia.pl.

Zgodnie z RODO przysługuje Ci:

Prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód, w tym na:

 1. przetwarzanie adresu email w celu otrzymywania od nas komunikacji drogą elektroniczną na ten adres email,

 2. zbieranie Twoich danych za pomocą plików cookies.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas informację, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz w jakim zakresie.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie Danych Osobowych, jeśli przetwarzamy dane nieaktualne, niepełne lub sprzeczne ze stanem faktycznym.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

W przypadkach określonych przez prawo, masz prawo do żądania, abyśmy usunęli dotyczące Ciebie Dane Osobowe. Zatrzymamy niektóre Twoje dane pomimo żądania ich usunięcia, jeśli będzie to niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich Danych Osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać dotyczące Cię Dane Osobowe, które nam dostarczyłeś w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu formacie oraz przesłania ich innemu administratorowi.

Prawo do złożenia skargi do organu

Informujemy Cię, że masz prawo złożyć skargę na przetwarzanie Twoich danych do organu nadzorczego, którym w przypadku Polski jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), dane teleadresowe:

 • Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Pliki Cookies

Nasza Strona korzysta z plików cookie. Ten mechanizm polega na przesyłaniu przez serwis internetowy do przeglądarki małego fragmentu tekstu i tymczasowym zapisaniu go przez Twoją przeglądarkę. Pliki cookie zawierają unikatowy identyfikator użytkownika, informacje na temat systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta użytkownik itp. Nie zawierają danych osobowych i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Warunkiem poprawnego działania plików cookie jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku komputera.  

Pliki cookie ułatwiają dostosowanie strony do Twoich potrzeb, W każdy momencie możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki i zdecydować, czy pliki cookie mają być zapisywane. Zmiana ustawień może jednak ograniczyć działanie Strony.

Przykładowe opcje edytowania plików cookies w popularnych przeglądarkach: 

Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Aktualizacje naszej Polityki.

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie.

Aktualna treść Polityki Prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: rodo@staraprzedzalnia.pl.

Klauzula informacyjna – monitoring

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stara Przędzalnia sp. z o.o.  z siedzibą ul. Średnia 176, 05-822 Milanówek, zwana dalej Stara Przędzalnia .

 2. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie kompleksu Stara Przędzalnia oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO.

 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz  umów.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni.

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem - w granicach określonych w przepisach prawa.

 1. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu  nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan,

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie kompleksu Stara Przędzalnia jest równoznaczne

z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie kompleksu Stara Przędzalnia.

 1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły,

po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

https://aparthotelzyrardow.pl/

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 115%; text-align: left; orphans: 2; widows: 2 } p.western { font-family: "Times New Roman", serif } p.cjk { so-language: pl-PL } p.ctl { font-family: "Times New Roman" } a:link { color: #0000ff }